Uzdatnianie powietrza

 Uzdatnianie powietrza

Sprężone powietrze jest jednym z najważniejszych przemysłowych nośników energii, dlatego tak ogromne znaczenie ma każda inwestycja umożliwiająca skuteczniejsze jego wykorzystanie. Mowa tutaj zarówno o możliwościach zabezpieczenia odpowiedniej ilości sprężonego powietrza, jak i jego czystości. Ważne jest aby było suche i pozbawione zanieczyszczeń.uzdat

Powietrze atmosferyczne zasysane przez sprężarkę zawiera zanieczyszczenia stałe oraz wodę. Sama sprężarka również stanowi źródło zanieczyszczeń (olej, produkty zużycia). Zatem po sprężeniu, do instalacji przepływa powietrze zawierające parę wodną, pyły, pary oleju i niewielkie ilości agresywnych gazów.

Schema uzdatniania powietrza MARK

W procesie sprężania wytwarza się ciepło, tak więc sprężone powietrze po opuszczeniu sprężarki jest na tyle gorące, że w zetknięciu z warunkami zewnętrznymi na zasadzie różnicy temperatur wytrąca się z niego kondensat powodujący korozję rurociągów i zainstalowanych urządzeń.

Uzdatnianie powietrza sprężonego polega więc na schłodzeniu, osuszeniu, odpyleniu i odolejeniu. W tym celu stosuje się różne rozwiązania, dobrane do indywidualnych potrzeb użytkowników, oparte na takich urządzeniach jak:uzd 2

* osuszacze chłodniczeOsuszacz adsorpcyjny

* osuszacze adsorpcyjnesep 

 * filtry powietrza

 * separatory cyklonowe

 * separatory oleju z wody

* automatyczne spusty kondensatu

Obowiązująca międzynarodowa norma ISO 8573.1 definiuje górne granice zawartości cząstek stałych, wody i oleju w sprężonym powietrzu.

 

Klasa jakości

Olej

Cząsteczki stałe

Woda

Resztkowa zawartość wody mg/m³

Maksymalna wielkość

cząstek stałych

μm

Maksymalna

koncentracja cząstek stałych

mg/m3

Max. zawartość wody

ºC

g/m³

1

0,01

0,1

0,1

-70

0,003

2

0,1

1

1

-40

0,12

3

1

5

5

-20

0,88

4

5

15

8

+3

60

5

25

40

10

+7

7,9

6

+10

9,4

Korzyści wynikające ze stosowania urządzeń do uzdatniania sprężonego powietrza:

– dłuższa żywotność narzędzi pneumatycznych

– niezakłócony przebieg procesu technologicznego

– ochrona środowiska

– oszczędności spowodowane zmniejszeniem ilości kondensatu olejowego przeznaczonego do utylizacji

– kondensat wodny odprowadzany bezpośrednio do sieci kanalizacyjnej

– gwarancja uzyskania jakości sprężonego powietrza zgodnie z wymaganą klasą wg normy ISO 8573-1

– niezawodna praca maszyn zasilanych sprężonym powietrzem

– redukcja kosztów związanych z przeglądami i remontami maszyn

– ograniczenie korozji instalacji sprężonego powietrza

– eliminacja niespodziewanych przestojów w produkcji

– mniejsze koszty wytwarzanego sprężonego powietrza

.

 

Comments are closed.