RODO

got

W związku  z tym, że 25.05.2018 wchodzi w życie RODO nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych, chcemy przekazać Pani/Panu/Państwu informacje o tym, w jakim zakresie są one przetwarzane oraz o przysługujących Pani/Panu/ Państwu w związku z tym prawach.

Kim jesteśmy? Jesteśmy firmą działającą pod nazwą KOMPRES Stanisław Dyrek i jesteśmy administratorem przekazywanych nam danych osobowych. Nasz adres siedziby to Brzezna 327, 33-386 Podegrodzie. Nasz REGON to 490002077, a NIP to 734-001-17-62. Możesz się z nami skontaktować osobiście, listownie, telefonicznie pod numerem telefonu 18 44 59 013 lub za pośrednictwem poczty e-mail biuro@kompres.pl.

Jak przetwarzamy dane osobowe? Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) oraz z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymogi polskiego prawa.

Jakie dane osobowe zbieramy? Zbieramy takie dane osobowe jak:

1) imię i nazwisko;

2) adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres odbioru, adres dostawy;

3) numer NIP;

4) numer telefonu;

5) adres e-mail;

6) numer rachunku bankowego.

Dlaczego zbieramy dane osobowe? Firma KOMPRES zbiera dane, aby wykorzystywać je do następujących celów:

  1. sprzedaży produktów oferowanych przez Firmę –  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. marketingowych podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes firmy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną –  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Kontrahenta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  5. sporządzania dokumentacji księgowej, w tym wystawiania faktur;
  6. generowania listów przewozowych niezbędnych do realizacji zamówienia,
  7. prowadzenia korespondencji z klientami oraz kontrahentami,
  8. informowania o promocjach,
  9. wysyłanie ofert.
  10. realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy   kupna-sprzedaży.

Jak długo przechowujemy Twoje dane? Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po  tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

Kto będzie odbiorcą danych? Odbiorcy danych osobowych  – szanujemy Twoje dane osobowe, jak i innych naszych Kontrahentów. Nie sprzedajemy ich, nie udostępniamy ich osobom trzecim poza wyjątkami wskazanymi w tym dokumencie. Dlatego też chcemy, abyś wiedział, że odbiorcami Twoich danych będą:

1) podmiot  zajmujący się naszą obsługą księgową,

2) wybrani Operatorzy logistyczni, jak DPD, UPS, GEIS, Fedex, Poczta Polska, InPost, TNT, DHL, InPost Kurier, POCZTA POLSKA, HELLMANN, GLS (a także ich podwykonawcy) Operator logistyczny (kurier w jego imieniu) może kontaktować się telefonicznie z Państwem, odbiorcą, nadawcą przesyłki pod przekazane numery telefonu w celu usprawnienia dostarczenia Przesyłki;

3) podmioty świadczące lub pośredniczące w usługach teleinformatycznych, w tym dostawcy hostingu;

4) osoby, organy i instytucje uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów.

Poznaj swoje prawa. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, np. w celu otrzymywania informacji handlowych, możesz tę zgodę w każdym momencie cofnąć całkowicie lub częściowo składając nam stosowne oświadczenie w formie pisemnej lub e-mailowej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pomimo cofnięcia zgody możemy nadal wysyłać do Ciebie wiadomości, które zostały zamówione (np. statusy Zleceń, elektroniczne obrazy faktur) lub dotyczą usług, produktów, dokumentów, a ze swej natury wymagają wysłania powiadomienia.

 W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do naszej firmy z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku powzięcia przez Ciebie informacji o naruszeniu ochrony danych, powiadom nas o tym niezwłocznie. Umożliwi nam to podjęcie niezbędnych kroków. Niezależnie od powyższego w przypadku, gdy naruszenie ochrony danych osobowych może spowodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, bez zbędnej zwłoki zawiadomimy Cię o takim naruszeniu, jeżeli dotyczy ono Twoich danych.

 KOMPRES dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Comments are closed.